شرایط اعطای نمایندگی شرایط اعطای نمایندگی

مطابق بخشنامه شماره 766711/89 مورخ 12/11/1389 و ماده 3 آئين نامه 57 شوراي عالي بيمه شرايط اعطاي نمايندگي شرکت به شرح ذيل مي باشد.
ماده 4:شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانه نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:

  • تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
  • اعتقاد به اسلام يا يکي ديگر از اديان رسمي کشور
  • عدم اعتياد به مواد مخدر
  • نداشتن سوء پيشينه کيفري و همچنين نداشتن سابقه محکوميت به جرايم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري
  • داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسي در رشته بيمه ( و يا ساير رشته ها با گرايش بيمه ) با شش ماه سابقه کار بيمه اي فني و تخصصي يا مدرک کارشناسي در رشته غير بيمه و يک سال سابقه کار بيمه اي فني و تخصصي و يا مدرک ديپلم با دو سال سابقه کار بيمه اي فني و تخصصي

تبصره 1 : متقاضيان فاقد سابقه کار مندرج در بند (و) به غير از دارندگان مدرک کارشناسي در رشته بيمه ( و ساير رشته ها با گرايش بيمه ) بايد دوره آموزشي شامل اصول بيمه ، آشنايي با رشته هاي بيمه ، بازاريابي بيمه ، قوانين و مقررات بيمه و رايانه ( شامل آموزش مهارت هاي Word، Excel ، Internet) را در مجموع ، به ميزان حداقل 80 ساعت در مرکز آموزشي شرکت بيمه ، يا مرکز آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعي و يا ساير مراکز آموزشي مورد تائيد بيمه مرکزي ايران گذرانده و گواهي نامه قبولي را ارائه نمايند. علاوه بر اين متقاضيان مذکور بايد دوره کارآموزي را در شرکت بيمه مربوط طي نمايند.
متقاضيان فاقد سابقه کار داراي مدرک کارشناسي در رشته بيمه ( و ساير رشته ها با گرايش بيمه) فقط دوره کارآموزي را در شرکت بيمه طي خواهند کرد.
تبصره 2 : شرکت بيمه مي تواند براي پذيرش نماينده هر نوع شرايط رقابتي براي انتخاب نمايندگان برتر ، از جمله برگزاري آزمون را تعيين و اعمال نمايد." 2148774